ไม่ใช่สิทธิ ไม่ใช่เสรีภาพ แต่มันคือหน้าที่

ไม่ใช่สิทธิ ไม่ใช่เสรีภาพ แต่มันคือหน้าที่


ประเทศอเมริกามีจุดกำเนิดมาจากการอพยพย้ายถิ่นของประชากรในแถบยุโรป เพื่อแสวงหาเสรีภาพและหลบหนีให้พ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงจากอำนาจเผด็จการทางชนชั้น และทางสังคม พวกเขาแสวงหาอิสรภาพและเสรีภาพที่จะไม่ต้องอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรมของอำนาจเผด็จการใดๆ อีก.... การค้นพบแผ่นดินอันกว้างใหญ่ รกร้าง และอุดมสมบูรณ์ทำให้ผู้คนมากมายมหาศาลหลั่งไหลไปที่นั่น แม้ว่าพวกเขาจะต้องไปแย่งชิงแผ่นดินมาจากชนพื้นเมือง แต่โดยเนื้อแท้แล้วผู้คนที่อพยพไปในยุคเริ่มต้นนั้นก็ปรารถนาเพียงที่จะได้มีแผ่นดินที่พวกเขาจะมีโอกาสได้มีชีวิตอย่างอิสระ เสรี และใช้ชีวิตโดยปราศจากการกดขี่ในทางการปกครองนั่นเอง


อเมริกามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ดินแดนโลกใหม่” หลังจากที่พวกเขาต่อสู้จนได้รับชัยชนะและสามารถประกาศอิสรภาพจากเจ้าอาณานิคมอันยิ่งใหญ่คือ อังกฤษ ได้แล้ว 13 มลรัฐในขณะนั้น ได้รวมตัวกันเขียน “คำประกาศอิสรภาพ” ขึ้นมาฉบับหนึ่งและได้มีผู้นำทั้ง 13 มลรัฐร่วมลงนามจำนวน 55 คน เพื่อเป็นฉันทามติยืนยันร่วมกันว่า “สิ่งนี้จะเป็นรากฐานในการสร้างชาติใหม่ของพวกเขาขึ้นมา” และคำประกาศอิสรภาพฉบับนี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ “หอจดหมายเหตุแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา” มีคำกล่าวตอนหนึ่งของคำประกาศดังกล่าวที่เป็นความงดงามอย่างยิ่งในการยืนยันความเท่าเทียมกันของมนุษย์ และเป็นหน้าที่ ที่จะต้องปฏิเสธการกดขี่ข่มเหงจากอำนาจเผด็จการโดยเด็ดขาดก็คือ........


We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form;


“เราถือว่าความจริงต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ในตัวเอง นั่นคือมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน และพระเจ้าผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการที่จะเพิกถอนมิได้ไว้ให้แก่มนุษย์ ในบรรดาสิทธิเหล่านั้น ได้แก่ ชีวิต เสรีภาพ และการเสาะแสวงหาความสุข


เพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิเหล่านั้นให้มั่นคง รัฐบาลจึงถูกสถาปนาขึ้นในหมู่มวลมนุษย์ โดยได้อำนาจที่ยุติธรรมอันเนื่องมาจากความยินยอมของผู้ที่อยู่ใต้การปกครอง เมื่อใดก็ตามที่รูปแบบของรัฐบาลใดเป็นสิ่งที่ทำลายเป้าหมายเหล่านี้ เมื่อนั้นย่อมเป็นสิทธิของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรัฐบาลแบบนั้นเสีย และสถาปนารัฐบาลขึ้นใหม่โดยให้มีรากฐานอยู่บนหลักการดังกล่าว”


******************************


ประเทศไทยได้ผ่านพ้นพระราชพิธีมหามงคลไปเรียบร้อยแล้วด้วยความงดงามยิ่ง.... และเราก็ได้รับทราบผลการประกาศรายชื่อของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อ ซึ่งคงจะได้เห็นกันแล้วว่าอำนาจมหัศจรรย์ที่ถูกเขียนซ่อนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ 60 นั้น ได้ส่งผลร้ายแรงในการทำลายสิทธิ และเสรีภาพ ความเป็นมนุษย์ของคนไทยมากเพียงใด.... นับจากนี้ไปการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้จะได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นที่สุดในหลายๆ กรณี และทุกกรณีล้วนเป็นความน่าอับอายทั้งสิ้น การที่มีพรรคการเมืองเข้าร่วมในสภามากถึง 27 พรรค มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่เพียงแค่จำนวนพรรคเท่านั้นแต่เป็นวิธีคำนวณการคิดจำนวน สส. เอื้อให้พรรคที่ได้คะแนนไม่ถึงจำนวน สส. พึงมีคือ 71,000 คะแนน ได้ที่นั่ง สส. ไปด้วยเพื่อหวังผลในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการต่อไปต่างหาก นี่เป็นความเลวร้ายที่จะต้องจดจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติตลอดไป….


ผมเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยว่า สักวันหนึ่ง............ ประเทศไทยจะต้องมีโอกาสได้เขียนคำประกาศอิสรภาพแบบเดียวกันกับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เคยเขียนมาแล้ว จะสามารถส่งต่อรัฐบาลที่มีความยุติธรรมและมีรากฐานอยู่บนการให้ความเคารพต่อความเท่าเทียมกันของการเป็นพลเมืองของประเทศไทยนี้ร่วมกัน จะทำลายอำนาจเผด็จการที่ครอบงำประเทศนี้ให้หมดสิ้นไป เพื่อมอบประชาธิปไตยที่มีอุดมการณ์แห่งความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไปยังลูกหลานของเราในอนาคตต่อไป..... เพราะการนำพาประชาธิปไตยมาสู่ประเทศนี้และต่อสู้เพื่อขับไล่เผด็จการนั้น มันไม่ใช่สิทธิที่จะสู้... มันไมใช่เสรีภาพที่ควรสู้.... แต่มันเป็น “หน้าที่ที่จะต้องสู้” จนกว่าได้มา......แม้ว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่จนเห็นประเทศนี้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ตาม แต่จิตวิญญาณของผมจะยังคงยืนหยัดในสิ่งนี้ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง


ปูนนก

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1

3 ความคิดเห็น

 
3 ส

ตอแหลแลนด์

โมโห

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
akausa

ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีฉบับเดียวนี้แหละที่สร้างชาติให้เป็นมหาอำนาจทางทหารและทางเศรษฐกิจ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

เสียดายที่เราดันมีกฎหมายที่ซ้อนหลายชั้น  ทำให้การสร้างชาติเป็นไปได้ช้า

เป็นได้เพียงประเทศที่กำลังพัฒนามาหลาบสิบทศวรรษแล้วและจะเป็นแบบนี้ต่อไป 

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1